LOV – En officersförening

Livgardets Officerares Veteraner är en vänförening med värdefull gemenskap. Sedan 1940-talets mitt har föreningen samlat officerare som har tjänstgjort på regementet. Vi genomför möten, inbjuder till föredrag och samlar människor med samma värderingar och umgås under trevliga former samt sammanbinder historia med nutid.

Vi har en och annan gång från olika håll fått frågan om LOV som förening och varför vi finns. När Ordföranden på förra årsmötet tog upp frågan och med rätt hävdade att det var för få Livgardesofficerare i vår medlemsmatrikel lyftes en undran från deltagare på mötet om LOV hade för avsikt att ”kasta ut” de som inte varit officerare på Livgardet. Ordförandens svar var naturligtvis nej. LOV har aldrig haft för avsikt, kan och vill inte heller att verka för ”utkastandet” av någon!

LOV välkomnar nya medlemmar.

Ansök om medlemskap här.